Informatie

Neem voor meer informatie
contact met ons op.

MEER INFO

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf u dan hieronder in.

Opzettelijk niet betalen omzetbelasting en loonbelasting strafbaar

Met ingang van 1 januari 2014 is het opzettelijk niet betalen van omzetbelasting en/of loonbelasting strafbaar geworden. Een ondernemer of bestuurder kan een gevangenisstraf of flinke boete opgelegd krijgen.

Tot en met 31 december 2013 was de maximale straf voor het niet (tijdig) betalen van omzetbelasting en/of loonbelasting als volgt:

een betaalverzuimboete van 2% (vanaf 2014: 3%) van het niet (tijdig) betaalde bedrag, met een minimum van € 50, en een maximum van € 4.920;

bij grove schuld of opzet kan daarnaast een vergrijpboete worden opgelegd tot 100% van het te betalen bedrag.

Vanaf 1 januari 2014 is het, naast bovenstaande straffen, ook mogelijk dat aan de ondernemer of aan de bestuurder van de onderneming een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar, of een bestuurlijke boete van de 5e categorie, met een maximum van € 78.000 opgelegd wordt.

Het doel van deze maatregel is het tegengaan van verschillende vormen van fraude, zoals btw-carrouselfraude, zonder ‘de goedwillende ondernemer’ te straffen. Een goedwillende ondernemer is een ondernemer die ofwel tijdig zijn aanslagen betaalt, ofwel, bij betalingsproblemen, tijdig uitstel van betaling aanvraagt of tijdig melding doet van betalingsonmacht.

Het is daarom extra belangrijk geworden om de aanslagen omzetbelasting en loonbelasting tijdig te voldoen, of anders tijdig te verzoeken om uitstel van betaling of de betalingsonmacht te melden. U riskeert anders sinds 1 januari 2014 een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar, of een sterk verhoogde geldboete.

Het gaat hier enkel om de betaling van omzetbelasting of loonbelasting, waarvoor al aangifte omzetbelasting of loonbelasting is gedaan. Het boeteregime voor verzuim bij het indienen van aangiften is per 1 januari 2014 niet veranderd.

Deel dit bericht

Opgaaf lening eigen woning

Sinds 1 januari 2013 gelden nieuwe regels voor wat betreft leningen voor de eigen woning. Sindsdien geldt namelijk dat als een lening wordt afgesloten bij een niet-administratieplichtige, de Belastingdienst hiervan op de hoogte moet worden gesteld (art. 3.119g Wet IB 2001). Als deze verplichting niet wordt nagekomen, wordt de schuld niet aangemerkt als eigenwoningschuld en is de rente niet aftrekbaar. Het gaat bijvoorbeeld om leningen die ouders aan kinderen verstrekken.
Op de website van de Belastingdienst is inmiddels het
elektronisch formulier te vinden waarmee de opgaaf lening eigen woning moet worden gedaan. De opgaaf dient te worden gedaan op het moment dat de aangifte wordt ingediend, maar uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de overeenkomst is aangegaan. Hetzelfde formulier dient te worden gebruikt om wijzigingen van de betreffende gegevens door te geven. Dergelijke wijzigingen worden doorgegeven binnen een maand na afloop van het kalenderjaar waarin de wijziging zich voordoet.

 

Deel dit bericht

Vermelding btw-nummer op website verplicht?

Op 2 augustus 2013 publiceerde de Belastingdienst een bericht waarin aan ondernemers werd geadviseerd om hun btw-nummer alleen te vermelden wanneer dit nodig is. Omdat de vermelding van het btw-nummer op de factuur -enkele uitzonderingen daargelaten- niet verplicht is indien de afnemer een particulier is, werd dit door de Belastingdienst afgeraden. Ook adviseerde de Belastingdienst ondernemers om hun btw-nummer niet op hun website te vermelden omdat dit niet verplicht is. Enkele weken na de publicatie van dit nieuwsbericht werd dit nieuwsbericht door de Belastingdienst gecorrigeerd: de vermelding van het btw-nummer op de website van de ondernemer is wel verplicht! In een brief aan de Tweede Kamer van 20 augustus 2013 schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken dat ondernemers (ter voorkoming van identiteitsfraude) zorgvuldig om moeten gaan met hun btw-nummer. Hierbij geeft hij aan dat ondernemers zeker niet verplicht zijn om hun btw-nummer te vermelden op briefpapier, foldermateriaal of een website.

Wat is nu waarheid? Moeten ondernemers hun btw-nummer nu wel of niet op de website vermelden?
In de btw-wet- en regelgeving is geregeld in welke gevallen de ondernemer aan zijn afnemer een factuur moet uitreiken. Als de btw-ondernemer een factuur moet uitreiken dan is hij verplicht om zijn btw-identificatienummer op deze factuur te vermelden. In de btw-wet- en regelgeving is niets geregeld over de vermelding van een btw-nummer op de website. Niettemin is een ondernemer die een dienst van de informatiemaatschappij verleent op grond van art. 3:15d, lid 1, onderdeel f Burgerlijk Wetboek (BW) verplicht(!) om zijn btw-nummer op de website te vermelden. Een wettelijke verplichting die kennelijk ook bij de overheid zelf niet echt bekend is.

Onder een dienst van de informatiemaatschappij wordt verstaan: “elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek wordt verricht zonder dat partijen gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig zijn” (art. 3:15d, lid 3 BW). Dit betekent dat ondernemers die online goederen (webshops) of diensten (advieskantoren bijv.) verkopen verplicht zijn om hun btw-nummer op de website te vermelden. Echter, ook gratis online dienstverlening die een economische activiteit vormt, zoals het gratis aanbieden van on line informatie (verstrekken fiscaal nieuws bijv. door een belastingadviseur, accountant of boekhouder) is een dienst van de informatiemaatschappij. Ook deze online dienstverleners zijn dus verplicht om hun btw-nummer op de website te vermelden.

Het voorgaande betekent dat de uitlating van minister Plasterk onjuist is. Veel ondernemers zullen wel degelijk verplicht zijn om op grond van art. 3:15d, lid 1, onderdeel f BW hun btw-nummer op de website te vermelden. Overigens is het overtreden van art. 3:15d, lid 1, onderdeel f BW een economisch delict waarvoor de ondernemer (door de FIOD/ECD) strafrechtelijk vervolgd kan worden. Een gewaarschuwde ondernemer telt voor twee!

Deel dit bericht

Vanaf 1 januari 2013 gelden er nieuwe factureringsregels

Vanaf 1 januari 2013 gelden er nieuwe factureringsregels voor de omzetbelasting, in de gehele Europese Unie, dus ook in Nederland. De nieuwe regels moeten de facturering een stuk eenvoudiger maken én het elektronische factureren stimuleren. Dat levert u als ondernemer en de overheid een substantiële vermindering van administratieve lasten op.

Op de factuur moeten altijd minimaal de volgende basisgegevens worden vermeld:
• factuurdatum;
• (opeenvolgend) factuurnummer;
• btw-identificatienummer waaronder de leverancier/dienstverrichter een goederenlevering/dienst heeft verricht;
• btw-identificatienummer van de afnemer bij intracommunautaire leveringen (met 0% btw) of btw-heffing bij afnemer (verleggingsregeling);
• naam en adres van de leverancier/dienstverrichter en zijn afnemer;
• hoeveelheid/omvang en aard van de geleverde goederen/verrichte diensten;
• datum van de goederenlevering/dienstverrichting of vooruitbetaling;
• de vergoeding (gesplitst per tariefsoort/btw-vrijstelling), de eenheidsprijs excl. btw minus eventuele (vooruitbetalings)kortingen;
• btw-tarief;
• btw-bedrag in euro's, met twee cijfers achter de komma;
• bij toepassing van btw-vrijstelling of nultarief voor intracommunautaire leveringen enige aanduiding daarvan, zoals: 'vrijgesteld' en 'intracommunautaire levering';
• bij intracommunautaire levering van een nieuw vervoermiddel: de gegevens die nodig zijn om te bepalen of een vervoermiddel nieuw is, bijv. kentekenbewijs.
• als de btw wordt voldaan door een fiscaal vertegenwoordiger: zijn naam, adres en btw-identificatienummer.

Neem voor meer informatie contact met ons op !

Deel dit bericht

Het contact met de klanten is erg leuk, vooral als ik mensen gerust kan stellen nadat ze een brief van de belasting-dienst hebben ontvangen.

 

2013@kantoorgraafland                                                                                                                                                                                               bureau kicker